Friday, February 12, 2016

#NoNinthPlanet


When on Wednesday, January 27th, 2016 Astronomers (Michael Brown and Konstantin Batygin) of the US Caltech University announced that they had discovered a ninth planet, which was not visible, my mouth fell open and even much later dropped my teeth from my mouth. And if that was not enough other astronomers found out that space works with waves, which you cannot see. Michael and Konstantin had seen activities in the Kuiper Belt, where groups of boulders in distinct pathways running in the outer regions of our solar system. These pieces of rock are countless pieces of stone coming from comets. If all those astronomers now would know this text, there would still have to drop a penny somewhere, but I fear not and that is why I am writing this article. It keeps me well again from my work, but I have lose it. My article on the moon Europe still needs to wait.

"The only ninth in our solar system is that of Beethoven and Mahler, which is real and which you can touch! But a ninth planet in our solar system exists NOT. "

To be able to understand for any layman, here I give a detailed description of what is happening in our solar system. We should all not assume that our solar system is all that exists, it's one in a series of several trillions. Take some straight balloons and fill it with water and a little sunflower oil. Tie the balloons, otherwise they run empty. As you take more balloons, the effect becomes clearer. Put those balloons in a bathtub. They all have a pressure effect on one another. All balloons (read solar systems) affect each other. The one more than the other. Well Imagine yourself that the water and the oil exercising in the balloon waves forces together and exercising together also forces again on the adjacent balloons. The waves in the solar system are also even more influenced by the planets, moons, star, rocks, etc.

If you take the Kuiper Belt in our solar system than unprecedented influences are already there from our planets and the sun, but also from neighboring solar systems. If somewhere implodes or explodes a system, then that affects all surrounding systems up to a billionth system. Imagine the bathtub for a while, which is filled with balloons and get it to a balloon somewhere at the bottom to collapse. With a correct observation will be able to see all the balloons have a reaction.


Waves have always been around, we also use them daily, it is a part of life. And life is not only on our earth. Our solar system and all other trillion systems are having live and they are all connected to each other by waves. This article is a translation from my Dutch written article: "#GeenNegendePlaneet".

#GeenNegendePlaneetToen op woensdag 27 januari 2016 astronomen (Michael Brown and Konstantin Batygin) van de Amerikaanse Caltech universiteit bekend maakte dat ze een negende planeet hadden ontdekt, die alleen niet te zien was, viel mijn mond open en niet veel later vielen zelfs mijn tanden uit mijn mond. En alsof dat nog niet genoeg was kregen andere astronomen het door dat in de ruimte alles met golven werkt, die je ook niet kunt zien. Michael en Konstantin hadden de activiteiten waar kunnen nemen in de Kuipersgordel, waar groepen rotsblokken in specifieke banen draaien in de buitenste regionen van ons zonnestelsel. Die stukken rots zijn ontelbare stukken steen, afkomstig van kometen. Als al die astronomen nou dit stukje tekst zouden kennen, dan zou er toch ergens een kwartje moeten vallen, maar ik vrees van niet en daarom schrijf ik dit artikel. Het houdt me wel weer van mijn werk af, maar ik moet het kwijt. Mijn artikel over het maantje Europa moet nog maar even wachten.

“De enige negende in ons zonnestelsel is die van Beethoven en Mahler, die bestaat echt en die is tastbaar! Maar een negende planeet in ons zonnestelsel bestaat NIET.”

Om het te kunnen snappen voor een leek, geef ik hier een nadere omschrijving van wat er gebeurt in ons zonnestelsel. We mogen er al niet van uit gaan dat ons zonnestelsel het enige is dat er bestaat, het is er eentje in een geheel van meerdere biljoenen. Neem een aantal rechte ballonnen en vul die met water en wat zonnebloemolie. Knoop de ballonnen wel dicht, anders lopen ze leeg.  Naarmate je meer ballonnen neemt zal het effect duidelijker worden. Leg die ballonnen in een badkuip. Ze hebben allemaal een druk effect op elkaar. Alle ballonnen (lees zonnestelsels) hebben invloed op elkaar. De ene meer dan de andere. Stel jezelf nou voor dat het water en de olie in de ballon golven zijn die krachten op elkaar uitoefenen en die samen dan ook weer krachten uitoefenen op de naastgelegen ballonnen. De golven in een zonnestelsel worden ook nog eens extra beïnvloed door de planeten, manen, ster, rotsen, enz.

Als je de Kuipersgordel neemt in ons zonnestelsel dan zijn daar al ongekend veel invloeden op van onze planeten en de zon, maar ook van omliggende zonnestelsels. Als er dan ergens een stelsel implodeert of explodeert, dan heeft dat ook een invloed op alle omliggende stelsels tot wel in een miljardste stelsel. Stel je de badkuip nog even voor, die vol ligt met ballonnen en je krijgt het voor elkaar ergens onderin een ballon te laten klappen. Bij een juiste observatie zal je kunnen zien dat alle ballonnen er een reactie op hebben. 

Golven kennen we altijd al, we maken er ook dagelijks gebruik van, het is een onderdeel van leven. En leven is er niet enkel op onze aarde. Ons zonnestelsel en in alle andere biljoenen stelsels is leven en ze zijn allemaal met elkaar verbonden door golven.