Monday, April 27, 2015

VIRUS EV-D68 (E)

Translation of my Dutch document VIRUS EV-D68Because it's in my head is that there is a summer flu coming, I am going to orient to what is happening in the medical world. The most striking clinical picture was the EV-D68 virus. Also because large numbers of people fleeing from Africa to Europe, it may be that such a form reveals itself in Europe. I go deeper into this virus.


Completely unexpectedly, there was an outbreak in mid-August 2014 of the virus EV-D68 in 49 different states of North America. It was not until January 15, 2015 to press the virus down. Although no drugs are available. It took the lives of four children, while 1,153 people have suffered. Many children owe their salvation through admissions to intensive care of different hospitals. This information I found at the CDC (Centers for Disease Control and Prevention USA). Because I could not immediately find information at the RIVM, I emailed them and received answers from there. I write this article from the standpoint: Netherlands.


What are the symptoms of this virus?
 • Cough
 • Cold
 • Breathing problems
 • Rash
 • Fever (at 25 to 30% of the child patients. In adults, it is not known)
 • Wheezing
 • Paralysis (in extreme cases)


Treatment is focused solely on symptoms.

In the Netherlands, this virus also several times broke out in 2010 and 2014, however, the number of patients was very limited. Usually it can start in the autumn / early winter. Known are complaints to the breathing. For patients suffering from asthma is a support in the hospital required. The immune system of young children can’t handle this kind of virus. The disease is known mainly in infants and young children, because they too have a low resistance. Adult men can handle it better, except again those who have other illnesses.

RIVM monitors frequently in the presence of the EV-D68 virus and there are people there who actively doing research, especially since there is no cure for. Adults can handle it with paracetamol medication, but for kids is pretty different. If necessary, the RIVM takes through the usual channels, contact to the professionals (doctors, hospitals, etc.).

My concern about getting diseases through viruses also relies on the large flows of refugees coming to Europe. However, in all countries where they arrive, measures are taken to prevent contamination if there is a virus.

This article I have written is referring to a presentiment and I hope that if there is a summer flu coming, that it is a mild form.


Update 20151020: My feeling is not true about the EV-D68 virus, but the virus is still lurking.

VIRUS EV-D68
Omdat het in mijn hoofd zit dat er een zomergriepje komt, ben ik me gaan oriënteren op hetgeen er allemaal speelt in de medische wereld. Het meest frappante ziektebeeld was het EV-D68 virus. Ook omdat er grote getale mensen op de vlucht zijn vanuit Afrika naar Europa, kan het zijn dat een dergelijke vorm zich openbaart in Europa. Ik ga wat dieper in op dit virus.


Volledig onverwacht was er een uitbraak half augustus 2014 van het virus EV-D68 in 49 verschillende staten van Noord Amerika. Het duurde tot 15 januari 2015 om het de kop in te drukken. Ondanks dat er geen medicijnen voorhanden zijn. Het kostte het leven aan vier kinderen, terwijl 1.153 mensen er aan hebben geleden. Veel kinderen hebben hun redding te danken door opnames op de intensive care van verschillende ziekenhuizen. Deze informatie heb ik gevonden bij het CDC (Centers for Disease Control and Prevention USA). Omdat ik niet direct informatie kon vinden bij het RIVM, heb ik hen gemaild en van daaruit antwoord kunnen ontvangen. Ik schrijf dit artikel vanuit het standpunt: Nederland.


Wat zijn de symptomen van dit virus?
 • Hoesten
 • Verkoudheid
 • Ademhalingsproblemen
 • Huiduitslag
 • Koorts (bij 25 tot 30% van de kind patiënten. Bij volwassenen is niets bekend)
 • Piepende ademhaling
 • Verlammingsverschijnselen (bij extreme gevallen)


De behandeling is uitsluitend gericht op symptoombestrijding.


In Nederland is dit virus ook enkele keren uitgebroken in 2010 en ook in 2014, echter het aantal patiënten was zeer beperkt. Meestal steekt het de kop op rond de herfst / vroege winter. Bekend zijn klachten aan de luchtwegen. Voor patiënten die aan astma lijden is een ondersteuning in het ziekenhuis vereist.
Dit komt dan tevens doordat het immuunsysteem in mindere mate effect kan oogsten. De ziekte is vooral bekend bij baby’s, peuters en kleuters, omdat ook die een lage weerstand hebben. Volwassen mensen kunnen wel tegen een stootje, behalve dan weer hen die al andere ziekten onder de leden hebben.


Het RIVM monitort frequent op de aanwezigheid van het EV-D68 virus en er zijn ook mensen actief die daar onderzoek naar doen, vooral ook omdat er geen medicijn tegen is. Volwassenen kunnen het redden met een paar stuks paracetamol, maar voor kinderen is dat toch wat anders. Indien nodig neemt het RIVM via de gebruikelijke kanalen contact op met de professionals (huisartsen, ziekenhuizen, enz.).


Mijn bezorgdheid over het krijgen van ziekten door middel van virussen berust ook op de grote stromen vluchtelingen, die naar Europa komen. Echter in alle landen waar deze aankomen worden maatregelen genomen om besmetting te voorkomen.  

Dit artikel heb ik geschreven uit voorgevoel en hoop dan ook dat als er een zomergriepje komt, dat het een lichte vorm betreft.

Update 20151020: Mijn gevoel is niet uitgekomen over het Virus EV-D68, maar dat virus ligt nog steeds op de loer.